پارسی
ٍٍEnglish
العربی
 
مراکز دیگر

كلينيك آریا پایا قصد دارد كه مكانهاي ديگري را جهت پذيرش بيماران وافراد نيازمند ارتز و پروتز راراه اندازي نمايد.

مابه دنبال ايجاد مركز بين المللي ارتز وپروتز در ايران عزيزمان هستيم.